From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  1983 онд шинэчилсэн 1:100 000 масштабын байрзүйн зургаас ойн тархацыг дижитайз хийж газарзүйн мэдээллийн систем, тоон хэлбэрт оруулсан болно. Ойг төрөл, нас, нягтрал, ерөнхий байдал зэргээс хамааруулан 26 төрөлд хуваасан.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид авсан 250 -1000 метрийн ялгах чадвар бүхий мэдээ юм. MOD 02 1B түвшний бүтээгдэхүүн нь 1A түвшний (MOD 01) мэдээнээс гаргасан 36 сувгийн заслага болон геометрийн холболт хийсэн багц мэдээнээс бүрдэнэ. Цацрагийн мэдээний нэгж нь W/(m2-m-sr) . Ойсон цацраг нь нарны цацрагийн суваг(1-19, 26 суваг)-ийн мэдээгээр нарны шулуун цацрагийн онол дээр үндэслэн тодорхойлогдсон(MODIS нарны диффузорийн мэдээ болон цацраг туссан обьектийн геометрийг ашиглан) Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod02.pdf хаягаар үзэж болно. Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивладаг.

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The MOD 02 Level 1B data set contains calibrated and geolocated at aperture radiances for 36 bands generated from MODIS Level 1A sensor counts (MOD 01). The radiances are in W/(m2-m-sr). In addition, reflectance may be determined for the solar reflective bands (bands 1-19, 26) through knowledge of the solar irradiance (e.g., determined from MODIS solar-diffuser data, and from the target-illumination geometry). Additional data are provided, including quality flags, error estimates, and calibration data. Algorithm for Remote Sensing of Tropospheric Aerosol from MODIS - http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod02.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product

 • Categories  

  Landcover map produced by MODIS data. Such maps were done in 2006, 2008. Classification was performed using spectral signatures. Retrieved classes were checked and interpretated by other thematic maps and ground field survey data.

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The MODIS Thermal Anomalies product includes fire occurrence (day/night), fire location, the logical criteria used for the fire selection, and an energy calculation for each fire. The product also includes composite 8-day-and-night fire occurrence (full resolution), composite monthly day-and-night fire occurrence (full resolution), gridded 10-km summary per fire class (daily/8-day/monthly), and a gridded 0.5° summary of fire counts per class (daily/8-day/ monthly). The Level 2 product includes various fire related parameters including the occurrence of day and nighttime thermal anomalies, flagged and grouped into different temperature classes with emitted energy from the fire. These parameters are retrieved daily at 1-km resolution. More information on MODIS fire products is available at http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod14.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250 500, 1000 метрийн ялгах чадвар бүхий мэдээ юм. MODIS үүлний маск бүтээгдэхүүн нь газрын гадарга , хиймэл дагуул хоёрын хооронд саад болж буй үүлтэй цэг байгаа эсэхийг илэрхийлдэг. Энэ бүтээгдэхүүн нь 1 км пикселийг 48 битээр илэрхийлэгдэх бөгөөд олон сувгийн мэдээ(MODIS –ийн 19 спектрийн мужийн)-г шалгасан тестийн үр дүнг агуулна. Алгоритм нь эх газар/далай цастай/цасгүй –гээс хамааран харгалзах бүтээгдэхүүнийг сонгоход ашиглагдана. Эхний 8 бит нь хэрэглэхэд шаардлагатай мэдээллийг өгнө. Эхний 2 бит нь цэлмэг, ерөнхийдөө цэлмэг, ерөнхийдөө үүлтэй, үүлтэй эсэх талаархи мэдээллийг өгнө Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod35.pdf хаягаар үзэж болно. Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивладаг.

 • Categories  

  This map shows hayland and pasture type distribution over Mongolia at scale 1:1,000,000. There are distinguished 2008 types. Map was produced in 1999 by Kh. Buyan-Orshikh and S. Tserendash using data collected by U.Beket, S. Munkhbayar, G. Tsedendash. Academian Ts. Davaajamts edited map. Firstly map was digitized by ICC, updated and entered to daatbase by NGIC project.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250, 500, 1000 метрийн ялгах чадвар бүхий мэдээ юм. MOD 29/MODIS -Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь оронзайн хувьд 1 – 4 км, (0.05°), цаг хугацааны хувьд орбитын давтагдах хугацаанаас өдөр хүртэлхи хугацаанд хэлбэлзэнэ. Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь өдрийн хугацаанд далайн мөсний тархац, мөсөн гадаргын температур (IST) болон туйлын харанхуйшилт(EASE-Grid)-г агуулдаг. Далайн мөсний бүтээгдэхүүнийг 1(IST) буюу 2 үе шат(EASE-Grid)-тай бүрдүүлдэг. Хөлдсөн гадаргын температурын нарийвчлал нь 1.6K Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod29.pdf хаягаас авна уу. УЦУОШГ-ын Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг 2007 оны 11-р сараас эхлэн өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивлаж байна

 • Categories  

  This map shows tourism interested places in Mongolia at scale 1:1 000 000. There are located tourist camps, recreation places, mineral spring, cave, monastery, archeological and paleolithic findings, historical and memorial monuments.

 • Categories  

  Монгол орны ойн бүрхэцийн энэхүү зураг нь ойн тархацыг ойн төрөл тус бүрээр харуулна. Эх зураг нь 1980-иад оны эхээр Монгол Оросын судлаачид хамтран агаар сансрын зураг ашиглан хийсэн сэдэвчилсэн цуврал зургийн нэг хэсэг болно. МТТөвийн тоон хэлбэрт хөрвүүлсэн зургийг БНМГМТ төсөл шалган, шинэчлэн засварлаж мэдээллийн санд оруулсан болно.