From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  1983 онд шинэчилсэн 1:100 000 масштабын байрзүйн зургаас ойн тархацыг дижитайз хийж газарзүйн мэдээллийн систем, тоон хэлбэрт оруулсан болно. Ойг төрөл, нас, нягтрал, ерөнхий байдал зэргээс хамааруулан 26 төрөлд хуваасан.

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд зудны үнэлгээ, мониторинг, менежмент хийхэд шаардлагатай хиймэл дагуул болон газрын ажиглалтын мэдээгээр хийсэн цасан бүрхүүл, цасны зузаан, агаарын температур, малын тархалтын зураг зэрэг мэдээг Интернетээр цуглуулан мэдээллийн сан бүрдүүлж, олон төрлийн мэдээг нэг дор нэгдмэл байдлаар шуурхай боловсруулж, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр харахаас гадна зургийг хэвлэн авч болно.

 • Categories  

  This map describes the spatial difference and distribution of natural zones in Mongolia. Mongolia is divided into following different zones: taiga, high mountain, taiga, forest steppe, steppe, dry steppe, semi desert, desert steppe, desert and arid desert. The original map was compiled by D.Dash, edited by D. Dorjgotov.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250 -1000 метрийн ялгах чадвар бүхий TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан мэдээ юм. MODIS цасны бүтээгдэхүүнийг 500 м, 0.25° ялгах чадвартай, өдрөөр, 8 өдрөөр, сараар гаргадаг. Бүх бүтээгдэхүүн нь цасан бүрхэцийн болон цасны альбедог 500 метрийн ялгах чадвартайгаар 1, 2- р түвшинд баталгаажуулан гаргадаг. 500 метрийн ялгах чадвартай бүтээгдэхүүний үнэмлэхүй алдаа гадаргуу цастай эсэхээс хамааран 93% орчим байдаг. Цасны бүтээгдэхүүнийг уур амьсгалын судлаачид болон загварчид усны загварын оролтын параметр, цасны муруйг байгуулах, GCM үр дүнтэй харьцуулах зэрэгт ашигладаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod10.pdf хаягаар үзэж болно. Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивладаг.

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд ОБЕГ-д түймрийн мэдээ нийлүүлэгч байгууллагууд мэдээгээ өөрсдөө Интернетээр шууд мэдээллийн санд оруулах, хэрэглэгч олон мэдээг нэгтгэн шуурхай боловсруулах, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр гаргах, зураг хэвлэх, нэгдсэн тайлан мэдээ гаргах боломжтой. Хиймэл дагуулаас илрүүлсэн халуун цэг, түймэр гарсан цэг, салхи, хуурайшилт, шатсан талбай, гал унтраах ангийн нөөц, гарсан хохирол зэрэг мэдээг ус, ой, зам зэрэг бусад мэдээтэй хамтатган ашиглаж болно.

 • Categories  

  Landcover map produced by MODIS data. Such maps were done in 2006, 2008. Classification was performed using spectral signatures. Retrieved classes were checked and interpretated by other thematic maps and ground field survey data.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250 -1000 метрийн ялгах чадвар бүхий TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан мэдээ юм. MODIS мэдээний стандарт бүтээгдэхүүнд ургамлан бүрхэвч бүхий гадаргын биофизик/биохимийн төлөв байдал, процессыг илэрхийлэх ургамалшлын стандарт(NDVI) болон сайжруулсан индекс(EVI)-ийн мэдээ багтдаг. юм. Үүнээс гадна Terra/ Aqua дагуулын MODIS мэдээгээр 10, 16 өдрөөр болон сараар ургамалшлын 6 төрлийн индексийн мэдээг гаргах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod13.pdf хаягаар үзэж болно. Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг өдөр бүр хүлээн авч боловсруулж архивладаг

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The Aqua MOD11 product is similar to the Terra MOD11 product. It contains Level 2 and 3 LST and emissivity retrieved from Aqua MODIS data at spatial resolutions of 1 km and 5 km over global land surfaces under clear-sky conditions. The generalized split-window LST algorithm will be used to retrieve LST for MODIS pixels with known emissivities in bands 31 and 32. The physicsbased day/night LST al-gorithm will be used to simultaneously retrieve surface band emissivities and tempera-tures from a pair of daytime and nighttime MODIS observations in bands 20, 22, 23, 29, and 31-33 over all types of land cover. More information on Land Surface Temperature is vaialable at http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod11.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product

 • Categories  

  The pasture map is retrieved from data received from the geostationary Fen Yung-2C/D satellites. The pasture map is one of the EWBMS (energy water balance monitoring system developed by the EARS/Netherlands. The biomass is used as pasture indicator. The methodology is to estimate biomass for each pixel on the basis of linear relation between total radiation and dry matter. IMH produces this map every 10 day since June 2007.

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). MODIS core mission, standard VI products include the normalize difference vegetation index (NDVI) and the enhanced vegetation index (EVI) to effectively characterize bio-physical/ biochemical states and processes from vegetated surfaces. There exists a com-plete, global time series record of 6 VI products from each of the Terra and Aqua MODIS sensors, at varying spatial (250m, 1km, 0.05 degree) and temporal (16-day, monthly) resolutions to meet the needs of the research and application communities. The VI prod-ucts are validated with accuracies depicted by a pixel reliability flag and with globally av-eraged uncertainties of 0.015 units. For more information pls see http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod13.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product.