From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  1983 онд шинэчилсэн 1:100 000 масштабын байрзүйн зургаас ойн тархацыг дижитайз хийж газарзүйн мэдээллийн систем, тоон хэлбэрт оруулсан болно. Ойг төрөл, нас, нягтрал, ерөнхий байдал зэргээс хамааруулан 26 төрөлд хуваасан.

 • Categories  

  Within WMS service existing data providers by themselves enter data to database through an online. Emergency officials and other users can integrate data in different formats, quickly search for, effectively process, display data and prepare map, print out and submit statistical report. Hot spots detected by satellite data, real fire points, wind and dryness data, burnt area data can be easily combined with other data such as forest, water sources and infrastructure.

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд ОБЕГ-д түймрийн мэдээ нийлүүлэгч байгууллагууд мэдээгээ өөрсдөө Интернетээр шууд мэдээллийн санд оруулах, хэрэглэгч олон мэдээг нэгтгэн шуурхай боловсруулах, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр гаргах, зураг хэвлэх, нэгдсэн тайлан мэдээ гаргах боломжтой. Хиймэл дагуулаас илрүүлсэн халуун цэг, түймэр гарсан цэг, салхи, хуурайшилт, шатсан талбай, гал унтраах ангийн нөөц, гарсан хохирол зэрэг мэдээг ус, ой, зам зэрэг бусад мэдээтэй хамтатган ашиглаж болно.

 • Categories  

  FY2C/D үүлний мэдээг Хятадын Fen Yung-2 байран хиймэл дагуулаас хүлээн авдаг. FY2C/D дагуул нь 1050E уртраг дээр, 35800 км өндөрт байрладаг. FY2C дагуулыг 2004 оны 10 сарын 29 нд, FY2D-г 2006 оны 12 сарын 8- нд тус тус хөөргөжээ. FY2C/D дагуулаас нил улаан туяаны (10.5 to 11.5 µm) болон үзэгдэх гэрлийн (0.55 to 0.9 µm) мужид 5 km ялгах чадвартай мэдээг цаг дутамд авдаг. Ойрхон давтамжтай мэдээ нь үүлийг хөдөлгөөнтэйгээр харах, үүлний хөгжил улмаар цаг агаарын үзэгдлийн зүй тогтлыг ойлгоход чухал үүрэгтэй. 2007 оны 5 сараас Мэдээлэл Тооцооллын төв FY2C/D мэдээг хүлээн авч боловсруулж байна.

 • Categories  

  FY2C/D cloud maps are data received from the geostationary Fen Yung-2 satellites. FY2C/D is located at 1050E, 35800km above the Earth, FY2C was launched on 19 Oct 2004, FY2D on 8 December 2006. The FY2C/D provide thermal infrared(10.5 to 11.5 µm) and visible(0.55 to 0.9 µm) data at 5 km resolution every hour. More frequent cloud map series allow an animation of the image sequence helps bring out the movement and development of clouds enhancing understanding of atmospheric phenomena. The Information and Computer center has been received FY2C/D data and producing cloud image since May 2007.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250, 500, 1000 метрийн ялгах чадвар бүхий мэдээ юм. MOD 29/MODIS -Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь оронзайн хувьд 1 – 4 км, (0.05°), цаг хугацааны хувьд орбитын давтагдах хугацаанаас өдөр хүртэлхи хугацаанд хэлбэлзэнэ. Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь өдрийн хугацаанд далайн мөсний тархац, мөсөн гадаргын температур (IST) болон туйлын харанхуйшилт(EASE-Grid)-г агуулдаг. Далайн мөсний бүтээгдэхүүнийг 1(IST) буюу 2 үе шат(EASE-Grid)-тай бүрдүүлдэг. Хөлдсөн гадаргын температурын нарийвчлал нь 1.6K Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod29.pdf хаягаас авна уу. УЦУОШГ-ын Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг 2007 оны 11-р сараас эхлэн өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивлаж байна

 • Categories  

  Feature class represents spatial distribution by forest type. This data includes fields defining forest type and spatial distribution. The forest map was created by joint Russian, Mongolian researchers team using aero photo and RS images. This map is part of statewide thematic maps created jointly by Russian, Mongolian researchers using aero photo and RS images. This original map was digitized at ICC. It was checked and converted to database by the NGIC Project.

 • Categories  

  The forest layer was extracted from topo map at scale 1:100 000 updated in 1983. There are shown forest coverage distribution and their types classified by tree species, density, age, logging.

 • Categories  

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The MODIS cloud mask product indicates whether a pixel is unobstructed be-tween the surface and satellite. The product provides 48 bits of output per 1-km pixel that includes information on sets of multispectral test results (from 19 MODIS spectral bands), the decision tree used to arrive at the product, and limited ancillary information such as a land/ocean and snow/no snow flags. The first eight bits provide a summary sufficient for most applications. Additionally, the first two bits simply offer information in four categories: confident clear, probably clear, uncertain/probably cloudy, and cloudy. More information is available at http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod35.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product