From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  1983 онд шинэчилсэн 1:100 000 масштабын байрзүйн зургаас ойн тархацыг дижитайз хийж газарзүйн мэдээллийн систем, тоон хэлбэрт оруулсан болно. Ойг төрөл, нас, нягтрал, ерөнхий байдал зэргээс хамааруулан 26 төрөлд хуваасан.

 • Categories  

  Within WMS service existing data providers by themselves enter data to database through an online. Emergency officials and other users can integrate data in different formats, quickly search for, effectively process, display data and prepare map, print out and submit statistical report. Hot spots detected by satellite data, real fire points, wind and dryness data, burnt area data can be easily combined with other data such as forest, water sources and infrastructure.

 • Categories  

  FY2C/D cloud maps are data received from the geostationary Fen Yung-2 satellites. FY2C/D is located at 1050E, 35800km above the Earth, FY2C was launched on 19 Oct 2004, FY2D on 8 December 2006. The FY2C/D provide thermal infrared(10.5 to 11.5 µm) and visible(0.55 to 0.9 µm) data at 5 km resolution every hour. More frequent cloud map series allow an animation of the image sequence helps bring out the movement and development of clouds enhancing understanding of atmospheric phenomena. The Information and Computer center has been received FY2C/D data and producing cloud image since May 2007.

 • Categories  

  The pasture map is retrieved from data received from the geostationary Fen Yung-2C/D satellites. The snow map is one of the EWBMS (energy water balance monitoring system developed by the EARS/Netherlands. The snow map shows number of days with snow. This data are produced by IMH every 10 day or month since June 2007.

 • Categories  

  FY2C/D үүлний мэдээг Хятадын Fen Yung-2 байран хиймэл дагуулаас хүлээн авдаг. FY2C/D дагуул нь 1050E уртраг дээр, 35800 км өндөрт байрладаг. FY2C дагуулыг 2004 оны 10 сарын 29 нд, FY2D-г 2006 оны 12 сарын 8- нд тус тус хөөргөжээ. FY2C/D дагуулаас нил улаан туяаны (10.5 to 11.5 µm) болон үзэгдэх гэрлийн (0.55 to 0.9 µm) мужид 5 km ялгах чадвартай мэдээг цаг дутамд авдаг. Ойрхон давтамжтай мэдээ нь үүлийг хөдөлгөөнтэйгээр харах, үүлний хөгжил улмаар цаг агаарын үзэгдлийн зүй тогтлыг ойлгоход чухал үүрэгтэй. 2007 оны 5 сараас Мэдээлэл Тооцооллын төв FY2C/D мэдээг хүлээн авч боловсруулж байна.

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The MODIS Aerosol Product monitors the ambient aerosol optical thickness over the oceans globally and over the continents. Furthermore, the aerosol size distribution is de-rived over the oceans, and the aerosol type is derived over the continents. Fine aero-sols (anthopogenic/pollution) and course aerosols (natural particles; e.g., dust) are also derived. Daily Level 2 (MOD 04) data are produced at the spatial resolution of a 10 x 10 1-km (at nadir)- pixel array. The aerosol product includes the deep-blue algorithm re-cently developed to get aerosol optical thickness over bright land areas. More information is available at http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod04.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product

 • Categories  

  MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) is image data from TERRA and AQUA satellites in 36 spectral bands in wavelength from 0.4 µm to 14.4 µm at resolution 250 m(1-2 bands), 500m(3-7bands) and 1 km(8-36 bands). The MODIS Atmospheric Profiles product (MOD 07) consists of several parameters: they are total-ozone burden, atmospheric stability, temperature and moisture profiles, and atmospheric water vapor. All of these parameters from Terra data are produced day and night for Level 2 at 5 x 5 1-km pixel resolution when at least 9 FOVs are cloud free be-cause of more noise in the relevant bands (bands 33-36). Using Aqua MODIS profiles may be produced at 1-km pixel resolution when cloud-free. For more information pls see http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod07.pdf The Information and Computer Center/MNET receives MODIS Data a every day, outputs, archives and distributes this data/product

 • Categories  

  The pasture map is retrieved from data received from the geostationary Fen Yung-2C/D satellites. The pasture map is one of the EWBMS (energy water balance monitoring system developed by the EARS/Netherlands. The biomass is used as pasture indicator. The methodology is to estimate biomass for each pixel on the basis of linear relation between total radiation and dry matter. IMH produces this map every 10 day since June 2007.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250, 500, 1000 метрийн ялгах чадвар бүхий мэдээ юм. MOD 29/MODIS -Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь оронзайн хувьд 1 – 4 км, (0.05°), цаг хугацааны хувьд орбитын давтагдах хугацаанаас өдөр хүртэлхи хугацаанд хэлбэлзэнэ. Далайн мөсний бүтээгдэхүүн нь өдрийн хугацаанд далайн мөсний тархац, мөсөн гадаргын температур (IST) болон туйлын харанхуйшилт(EASE-Grid)-г агуулдаг. Далайн мөсний бүтээгдэхүүнийг 1(IST) буюу 2 үе шат(EASE-Grid)-тай бүрдүүлдэг. Хөлдсөн гадаргын температурын нарийвчлал нь 1.6K Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod29.pdf хаягаас авна уу. УЦУОШГ-ын Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг 2007 оны 11-р сараас эхлэн өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивлаж байна

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд ОБЕГ-д түймрийн мэдээ нийлүүлэгч байгууллагууд мэдээгээ өөрсдөө Интернетээр шууд мэдээллийн санд оруулах, хэрэглэгч олон мэдээг нэгтгэн шуурхай боловсруулах, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр гаргах, зураг хэвлэх, нэгдсэн тайлан мэдээ гаргах боломжтой. Хиймэл дагуулаас илрүүлсэн халуун цэг, түймэр гарсан цэг, салхи, хуурайшилт, шатсан талбай, гал унтраах ангийн нөөц, гарсан хохирол зэрэг мэдээг ус, ой, зам зэрэг бусад мэдээтэй хамтатган ашиглаж болно.