From 1 - 10 / 95
 • Categories  

  1983 онд шинэчилсэн 1:100 000 масштабын байрзүйн зургаас ойн тархацыг дижитайз хийж газарзүйн мэдээллийн систем, тоон хэлбэрт оруулсан болно. Ойг төрөл, нас, нягтрал, ерөнхий байдал зэргээс хамааруулан 26 төрөлд хуваасан.

 • Categories  

  Within WMS service existing data providers by themselves enter data to database through an online. Emergency officials and other users can integrate data in different formats, quickly search for, effectively process, display data and prepare map, print out and submit statistical report. Hot spots detected by satellite data, real fire points, wind and dryness data, burnt area data can be easily combined with other data such as forest, water sources and infrastructure.

 • Categories  

  The pasture map is retrieved from data received from the geostationary Fen Yung-2C/D satellites. The snow map is one of the EWBMS (energy water balance monitoring system developed by the EARS/Netherlands. The snow map shows number of days with snow. This data are produced by IMH every 10 day or month since June 2007.

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд зудны үнэлгээ, мониторинг, менежмент хийхэд шаардлагатай хиймэл дагуул болон газрын ажиглалтын мэдээгээр хийсэн цасан бүрхүүл, цасны зузаан, агаарын температур, малын тархалтын зураг зэрэг мэдээг Интернетээр цуглуулан мэдээллийн сан бүрдүүлж, олон төрлийн мэдээг нэг дор нэгдмэл байдлаар шуурхай боловсруулж, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр харахаас гадна зургийг хэвлэн авч болно.

 • Categories  

  This map shows fodder resource distribution over entire Mongolia at scale 1:1,000,000. There are 25 classes of fodder resources in kg/hec units.

 • Categories  

  The environmental statistical indicator(BOX)-s consists of datasets on land, forest, water, flora, fauna, waste, air quality, climate, natural disaster and natural resources use and protection. There are used 132 indicators. The data is collected every year from each aimag(administarive unit) and data sources.

 • Categories  

  MODIS(дунд ялгах чадварын спектрорадиометр) нь спектрийн долгионы 0.4 µm - 14.4 µm урт бүхий 36 мужид, 250 -1000 метрийн ялгах чадвар бүхий TERRA, AQUA хиймэл дагуулаас авсан мэдээ юм. Aqua MOD11 болон Terra MOD11 бүтээгдэхүүнүүд төстэй. Энэ нь 2,3-р түвшний мэдээ бөгөөд газрын гадаргын температур, ялгаруулсан цацрагийн мэдээг Aqua MODIS мэдээгээр үүлгүй үед томооохон нутаг дэвсгэрийн хүрээнд 1 болон 5 км-ийн ялгах чадвартайгаар гаргадаг. Газрын гадаргын температурыг 31, 32-р сувгийн ялгаруулсан цацрагийн мэдээнд цонхлон хуваах алгоритм ашиглан гаргадаг. Бүх төрлийн газрын бүрхэвчийг хамарсан 20, 22, 23, 29, 31-33 сувгийн MODIS-ийн өдрийн болон шөнийн ажиглалтын мэдээнээс өдөр/ шөнийн гадаргын температурын физикд тулгуурласан алгоритм ашиглан гаргадаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://modis.gsfc.nasa.gov/data/atbd/atbd_mod11.pdf хаягаар үзэж болно. Мэдээлэл Тооцооллын Төв MODIS мэдээг өдөр бүр хүлээн авч боловсруулан архивладаг.

 • Categories  

  The drought map is retrieved from data received from the geostationary Fen Yung-2C/D satellites. The drought map is one of the EWBMS (energy water balance monitoring system developed by the EARS/Netherlands. The Evapotranspiration Drought Index (EDI) is used as an agricultural drought indicator. The EDI is ratio of actual and potential evapotranspiration. The Institute of Meteorology and Hydrology has been produced drought map every 10 days since June 2007.

 • Categories  

  Энэхүү үйлчилгээний хүрээнд гангийн үнэлгээ, мониторинг, менежмент хийхэд шаардлагатай хиймэл дагуул болон газрын ажиглалтын мэдээгээр хийсэн ган, ургамалжилт, биомасс, ой, тариалангийн талбай, малын тархалтын зураг зэрэг мэдээг Интернетээр шууд мэдээллийн санд оруулах, хэрэглэгч олон эх үүсвэрийн мэдээг нэг дор нэгтгэн шуурхай боловсруулах, компьютерийн дэлгэцэн дээр мэдээг хүссэн хэлбэрээр гаргах, зураг хэвлэж авч болно.

 • Categories  

  This map shows geology structure type (with tectonics elements) distribution over entire Mongolia at scale 1:1,000,000. This map was created by joint Russian, Mongolian researchers team using aero photo and RS images. This map is part of statewide thematic maps created jointly by Russian, Mongolian researchers using aero photo and RS images.